Училишта

Аврам Писевски

Братство

Вера Циривири Трена

Владо Тасевски

Војдан Чернодрински

Димо Хаџи Димов

Јан Амос Коменски

Лазо Трповски

Петар Поп Арсов

Христијан Тодоровски Карпош

Христијан Тодоровски Карпош
ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“ е изградено во далечната 1955 година. Училишната зграда е лоцирана на ул „Орце Николов“ бр.161 и претставува современ градешен објект од цврста градба која наполно одговара на својата намена. Функцијата како современ објект ја надополнуваат спортските терени и пошироките зелени површини.