Сектори

Градоначалник

Стефан Богоев
e-mail: gradonacalnik@karpos.gov.mk

 

Секретар

Стојан Алексов
e-mail: sekretar@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3055-918

Официјален контакт меил на Општината:
kontakt@karpos.gov.mk 

СЕКТОРИ СО ОДДЕЛЕНИЈА ВО ОПШТИНА КАРПОШ

 

1.       СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ


e-mail: pravniraboti@karpos.gov.mk
Телефон за контакт: 02/3055-903

 

-       Одделение за норматива - 

Раководител на  одделение - Стевче Митревски

e-mail: stevce.mitrevski@karpos.gov.mk

-       Одделение за правна заштита

 

2.      СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИК
 

Помошник раководител на  сектор - Душко Бужаровски 

e-mail:  dusko.buzarovski@karpos.gov.mk 

 

-       Одделение за координација на активностите на Градоначалникот

-       Одделение за помошни работи

   Раководител на  одделение  Александар Симоноски

       e-mail: mile.stevkov@karpos.gov.mk

-       Одделение за прашања од областа на месната самоуправа
Раководител на  одделение -  Миле Стевков

       e-mail: mile.stevkov@karpos.gov.mk

-       Одделение за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра

Раководител на одделение - Раде Мицковски
e-mail: rade.mickovski@karpos.gov.mk

Телефон за контакт: 02/3067-055

-       Одделение за ГИС (гео-информационен систем )
Раководител на одделение - Златко Чегар 
e-mail: zlatko.cegar@karpos.gov.mk 

-       Oдделение за информатичко комуникациска инфраструктура

 

3.      СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Раководител на сектор - Мирјана Ѓорѓиевска 
e-mail: mirjana_gj@yahoo.com 

Телефон за контакт: 02/3055-923

 

 

-       Одделение за буџетска координација

-       Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци
 Телефон за контакт: 02/3055-942

-       Одделение за буџетска контрола

-       Одделение за сметководство и плаќања

Раководител на одделение за сметководство и плаќање - Александра Спасовска  e-mail: aleksandra.spasovska@karpos.gov.mk

 

4.      СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

м  Милена Марковиќ e-mail: milena.markovik@karpos.gov.mk 
Телефон за контакт: 02/3055-950

 

-       Одделение за набавки од мала вредност

-       Одделение за набавки од голема вредност

 

5.      СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА
Помошник раководител на сектор - Александра Теова 

e-mail: aleksandra.teova@karpos.gov.mk 

Телефон за контакт: 02/3068-151; 02/3069-910

 

-       Одделение за локален економски развој

-       Одделение за занаетчиство, угостителство и туризам

-       Одделение за меѓународна соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

 

6.      СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

Помошник раководител на сектор за урбанизам – Зорица Китанова 
e-mail: zorica.kitanova@karpos.gov.mk 

 

Прием на странки во Сектор за Урбанизам:

       вторник  и четврток   12.30 часот  - 15.00 часот 

 

Телефон за контакт: 02/3055-900

 

 

-       Одделение за просторно и урбанистичко планирање 02/3055-955

-       Одделение за архитектонско планирање и проектирање 02/3055-900

-       Одделение за спроведување на урбанистички планови  02/3055-955

 

             Раководител на одделение - Весна Стефанова

            e-mail: vesna.stefanova@karpos.gov.mk 

-       Одделение за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности 
Раководител на одделение - Томе Ѓурчилов  
e-mail: tome.gjurchilov@karpos.gov.mk 

 

7.      СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

      Помошник раководител на сектор - Наташа Иванова 

e-mail: natasa.ivanova@karpos.gov.mk 

 

-      Одделение за уредување на градежно земјиште

-      Одделение за комунална инфраструктура

 

8.      СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

 Помошник раководител на сектор – Гордана Зафировска
 e-mail: gordana.zafirovska@karpos.gov.mk

 Телефон за контакт: 02/3055-939

 

-       Одделение за образование

-       Одделение за детска заштита, социјална заштита и здравствена заштита

-       Одделение за култура и спорт
Раководител на одделение - Патрик Поповски
e-mail: patrik.popovski@karpos.gov.mk

 

9.      СЕКТОР ЗА ЕКОЛОГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Телефон за контакт: 02/3076-035

Раководител на сектор – Петар Теов 
e-mail: petar.teov@karpos.gov.mk

 

-      Одделение за заштита на животната средина и природата

-      Одделение за енергетска ефикасност
Раководител на одделение - Љупчо Димов
e-mail: ljupco.dimov@karpos.gov.mk

 

10.  СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ИНФОРМАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

Телефон за контакт: 02/3055-920

 

-      Одделение за односи со јавност
Раководител на одделение -Виолета Цветковска

Координатор за еднакви можност на жените и мажите при Општина Карпош
e-mail: vikipr@karpos.gov.mk

-       Одделение за информации на граѓаните

 

11.   СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ
Помошник раководител на сектор – Богданка Милошевиќ Мучева 
e-mail: 
dance.milosevic@karpos.gov.mk 
Телефон за контакт: 02/3055-931

 

-      Одделение за урбанистичка и градежна инспекција

-      Одделение за комунална инспекција
Oвластен инспектор за животна средина - Гордана Максимовска
e-mail: gordana.maksimovska@karpos.gov.mk
 

-       Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на општината

            Oвластен инспектор за домување - Богданка Милошевиќ Мучева 

              e-mail: dance.milosevic@karpos.gov.mk  

12.  СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА И АРХИВСКО  - АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

 

-       Одделение за поддршка и организација на работата на Советот

-       Одделение за стручно – административни и архивски работи

-       АРХИВА
Телефон за контакт:
 02/3055-954

 

13.   ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РАСУРСИ      

       Раководител на одделение - Гордана Божиновска Стаматовска 

        

  e-mail: coveckiresursi@karpos.gov.mk  

Телефон за контакт: 02/3055-913

 

 14. OДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА