Комисии

 

 

Комисија за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања 

 

За претседател на Комисијата е избран  Филип Даскаловски.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

-          Наташа Пеливанова

-          Андреј Манолев

-          Сашо Лазаровски и

-          Горан Михајлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комисија за финансии и локален економски развој

 

За претседател на Комисијата е избрана Лиљана Трајаноска.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

-          Владимир Станивуковиќ,

-          Владимир Кроневски,

-          Тони Јаревски и

-          Светлана Пандиловска.

 

 

 

Комисија за екологија и енергетска ефикасност 

(Комисија за заштита на животната средина и природата)

 

За претседател на Комисијата е избран Александар Анѓушев.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

-          Мики Филев,

-          Елена Антониевиќ,

-          Светлана Пандиловска и

-          Добрила Андоновска.

 

 

 

Комисијата за урбанистичко планирање

 


За претседател на Комисијата е избиран Филип Даскаловски.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

-          Наташа Пеливанова,

-          Андреј Манолев,

-          Сашо Лазаровски и

-          Тони Јаревски.

 

 

 

Комисија за комунални работи и сообраќај

 

За претседател на Комисијата е избран Сашо Лазаровски.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

-          Предраг Станковски,

-          Владимир Кроневски

-          Елена Антониевиќ и

-          Димитар Зимбаков.

 

 

 

 

Комисија за јавни дејности (образование, социјална и детска заштита)

 

За претседател на Комисијата е избрана Билјана Костова.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

-          Наташа Пеливанова,

-          Зејнел Куч,

-          Даниела Штерјова и

-          Бранко Ристов.

 


 

Комисија за култура

 

За претседател на Комисијата е избрана Емилија Ризевска-Спасова.

За членови на Комисијата се избрани  членовите на Советот:

-          Димитар Оровчанец,

-          Филип Даскаловски,

-          Горан Михајлов и

-          Тони Јаревски.

 

 

 

 

Комисија за спорт

 

 

За претседател на Комисијата е избран Андреј Манолев.

За членови на Комисијата се избрани  членовите на Советот:

-          Зејнел Куч,

-          Владимир Станивуковиќ,

-          Предраг Станковски и

 

-          Томи Кепевски.

 

 

 

 

 

Комисија за прописи

 

За претседател на Комисијата е избран Горан Михајлов.

За членови на Комисијата е избрани членовите на Советот:

-          Бранко Ристов,

-          Наташа Пеливанова,

-          Елена Антониевиќ и

-          Димитар Зимбаков.

 

 

 

 

 

 

Комисија за негување и чување на традициите на македонскиот народ и македонската држава и заштита на историските споменици и спомен обележја

За претседател на Комисијата е избран Томи Кепевски.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

-          Даниела Штерјова,

-          Димитар Оровчанец,

-          Мики Филев и

-          Лиљана Трајаноска.

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

 

 

 

За претседател на Комисијата е избрана Билјана Костова.

За членови на Комисијата се избрани членовите на Советот:

-          Наташа Пеливанова,

-          Лиљана Трајаноска,

-          Димитар Оровчанец,

-          Александар Анѓушев,

-          Емилија Ризеска Спасова,

-          Даниела Штерјова,

-          Добрила Андоновска и

-          Светлана Пандиловска