Локален Економски развој на Карпош

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

Ø  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Ø  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ПОДДШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Ø  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАНАЕТЧИСТВО, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

 

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

Ø  СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Ø  ПРОФИЛ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Ø  ПРОМОЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ ВО ОПШТИНА КАРПОШ

Ø  МАПА НА ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТИ

Ø  АДРЕСАР ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

 

ТРАДИЦИОНАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ

Ø  ЕМ УМЕАМ, ЕМ МОЖАМ – промоција на бизнис секторот и занаетчиството

Ø  КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

Ø  ВЕШТА РАКА – промоција на занаетчиите

Ø  ТОРТИЈАДА – промоција на бизнис сектор и поддршка на физички лица/аматери

Ø  ПОСТАВУВАЊЕ НА НОВОГОДИШНИ ШТАНДОВИ - промоција на бизнис сектор и поддршка на физички лица

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Ø  ЗБРАТИМУВАЊЕ СО ОПШТИНИ ОД ЕВРОПА

Ø  ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ И НЕЈЗИНА ПРОМОЦИЈА НА ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ САЕМИ

ПОДДРШКА НА МЛАДИ ЛИЦА

Ø  ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ

-          Започнување на сопствен бизнис

-          Подготовка на CV

-          Обуки на ромското население за барање на работа

-          Поддршка на најуспешните студенти во Карпош

-          Поддршка на младински иницијативи

 

 

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ДОМАШНИ СТРАНСКИ ДОНАТОРИ

-          ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОНУДАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТОВИ ОД РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ ОД ЛОКАЛНО НИВО И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИСТИТЕ

-          УЧЕСТВО ВО ИЗРАБОТКА НА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И АПЛИЦИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ВО СОРАБОТКА СО СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН

СОРАБОТКА СО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ

-          ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОБУКИ

-          ВОДЕЊЕ НА АДРЕСАР ЗА НВО

СОРАБОТКА СО БИЗНИС СЕКТОРОТ

-          ВОДЕЊЕ НА НОРМАТИВИ ЗА РАБОТА НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КАРПОШ

-          ОРГАНЗИРАЊЕ НА ОБУКИ ЗА ПОДДРШКА НА БИЗНИС СЕКТОРОТ

 

 Раководител на Сектор за развој  

   Евантија Стојановска  

evantija.stojanovska@karpos.gov.mk