Генерални податоци

Општината Карпош претставува составен дел од Градот Скопје, т.е. е една од десетте скопски општини.

Општина Карпош е поделена на 14 единици т.н. месни заедници, од кои 12 се урбани единици, а само две (Бардовци и Горно Нерези) се рурални единици.

  • Површина: 35 km2
  • Надморска височина: 362 m
  • Население: мешовито, од кои 88,52% се Mакедонци
  • Местоположба: северозападен дел од Македонија, централнозападен дел на Град Скопје
  • Вкупна површина под шума: 235,12 ha
  • Клима: средна годишна температура 13,8 оC
  • Просечни годишни врнежи: 441,2 l/m2
  • Денови со појава на дожд: 102
  • Денови со појава на снег: 9
  • Денови со магла: 14