Формулари

Формулари

Пример за пополнување на Образецот ПП50 за уплата на административните такси

bot1

 

Напомена:
- За поднесување елаборати за заштита на животната средина се уплаќа износ од 50,00 денари (600ден+50ден)
- За поднесување документи за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти се уплаќа износ од 50,00 денари.

 

Утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци

ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВА НА ИМОТ

БАРАЊЕ НА ПРОМЕНА НА СТАТУС НА ИМОТ, ПРОМЕНА НА ОПШТИНА И ОДЈАВА

 

Недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности

БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОД КРАТКОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА ОФОРМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА СОПСТВЕНИЦИ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ КОИ НЕ ПОСЕДУВААТ АКТ

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА СОПСТВЕНИЦИ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ НА КОЕ ИМААТ ЗАСНОВАНО ПРАВО

БАРАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ СЕ КОРИСТИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР СКЛУЧЕН СО ПОРАНЕШЕН СОПСТВЕНИК

БАРАЊЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РМ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУГИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ ВРЗ ОСНОВА НА КОЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО ЈАВНАТА КНИГА НА НЕДВИЖНОСТИ

БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАМЕНЕТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ГРАДБА                                         

 

 

 

Урбанизам

БАРАЊЕ За утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти –

БАРАЊЕ За утврдување на правен статус на бесправни објекти од локално значење –

БАРАЊЕ ИЗВОД ОД ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

БАРАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕ - ОДОБРЕНИЕ

БАРАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА КАРАКТЕР НА ЗЕМЈИШТЕ

БАРАЊЕ УВИД ВО ДОКУМЕНТАЦИЈА

БАРАЊЕ ЗА УВИД(ИНСПЕКТОРАТ)

БАРАЊЕ ИСПРАВКА НА ГРЕШКА

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ПРАВОСИЛЕН ПЕЧАТ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

ПОДНЕСОК

БАРАЊЕ(бланко)

БАРАЊЕ За издавање на ГКИС ( Геодетско катастарски информационен систем )

БАРАЊЕ За издавање на записник за обработливост на земјиште

БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА БАРАТЕЛ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВ ОБЈЕКТ ВО ЈАВНА КНИГА

БАРАЊЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСТОЕН ОБЈЕКТ

За останатите формулари можете само по електронски пат на следниов линк  

 

Останати формулари

БАРАЊЕ ЗА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ НА СЕМЕЈСТВА СО НОВОРОДЕНЧЕ

 

Обрасци за пристап до информации од јавен карактер:

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај

Жалба

 

П Р И Ј А В А

на побарување согласно Јавниот повик до доверителите на Општина Карпош и доверителите на единките корисници основани од општината за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања