Население

Број на население: 59.666 жители

Полова структура

  • Мажи: 28.460
  • Жени: 31.206

Старосна структура

  • 0 – 19 години – 13.289
  • 20 – 44 години – 21.327
  • 45 – 64 години – 16.004
  • Над 65 години – 8.952

Број на домаќинства : 19.680

Број на станови : 22.849

Национална структура

Националност Жители %
Македонци 52.810 88,50%
Срби 2.184 3,66%
Албанци 1.952 3,27%
Роми 615 1,03%
Власи 407 0,68%
Турци 334 0,55%
Турци 334 0,55%
Бошњаци 98 0,16%
Останати 1.266 2,12%
Вкупно 59.666 100%


Структура по образование 

Степен на образование %
ВСС 19.96%
ВШС 6.11%
ССС 50.25%
Основно 15.26%
Без школска подготовка 1.56%
Непознати 0.29%
   
Вкупног 100%Економски активно население: 64%

Стапка на невработеност:: 16%

Процент на наталитет и морталитет:

  • Родени: 555
  • Починати: 583
  • Природен прираст (-28)

* Податокот се однесува за 2008 год